Vatrodojavni sistem


VATRODOJAVNI SISTEM


  Čovjekovo ovladavanje prirodom počelo je kontrolom vatre. Od tada do danas vatra je i nezamjenljiv saveznik u razvoju ljudske vrste. Medutim, ovaj odnos ima i svoju drugu stranu - vatrenu stihiju koja svake godine odnosi znatan broj života i stvara veliku materijalnu štetu. Može se reći da je borba protiv požara sve složenija i da je pored preventivnih mjera koje se poduzimaju neophodno rano otkrivanje požara i prenos informacija o vrsti i obimu požara do zato predviđenih službi (služba obezbjeđenja, vatrogasna služba i sl.).


 Za segment zaštite od požara se upotrebljavaju sistemi za dojavu požara koji se sastoje od više povezanih dijelova:


  • javljači požara;
  • protivpožarne centrale; 
  • uređaji koji djelimično ili potpuno kontrolišu širenje požara (protivpožarne klapne i vrata, sklopke za isključenje struje i ventilacije, podsistemi za gašenje požara vodom, CO2 ili FM 200 itd.)
  • signalni uređaji za uzbunjivanje i obavještavanje o izbijanju požara lica koja se nalaze u ugroženom prostoru i vatrogasnih brigada.


  U prostorijama gdje tinja žar nedostupan ljudskom oku, postavljamo javljače koji reaguju na pojavu dima. U zgradama gdje začetak vatre može vidno da se ispolji instališemo uređaje koji reaguju na plamen. U fabričkim halama, tunelima i sličnim građevinama gdje bi prašina i redovna isparavanja, kao nus produkti, mogli da kamufliraju pojavu dima ugrađujemo aparate osjetljive na toplotu ili promjenu pritiska. A tamo gdje bi, zbog eksplozivnog sadržaja, bila fatalna pojava i najmanje iskrice, priključujuemo specijalne detektore atestirane za eksplozivne uslove.


 Radimo sa opremom renomiranih proizvođača, gdje je kvalitet zagarantovan, a dugotrajnost i pouzdanost u funkcionisanju sistema jedna od njenih podrazumijevanih karakteristika.


       "New Sanatron" inženjering Vam nudi:


  • projektovanje sistema za dojavu požara,
  • nabavku i isporuku opreme,
  • montažu, ispitivanje i puštanje u rad opreme,
  • redovne preglede ovih sistema, a saglasno važećim propisima i normama,
  • servisiranje sistema za dojavu požara u garantnom i vangarantnom roku. 
detnov vatrodojavni sistem
Securiton vatrodojavni sistem
detectomat_fire_alarm_central
teletek_alarm
detnov_fire_central
detectomat_central
teletek_fire_alarm
detectomat_fire_central_3
teletek_addressable_central

Naši partneri: