VATRODOJAVNI SISTEM


       Čovjekovo ovladavanje prirodom počelo je kontrolom vatre. Od tada do danas vatra je i nezamjenljiv saveznik u razvoju ljudske vrste. Medutim, ovaj odnos ima i svoju drugu stranu - vatrenu stihiju koja svake godine odnosi znatan broj života i stvara veliku materijalnu štetu. Može se reći da je borba protiv požara sve složenija i da je pored preventivnih mjera koje se poduzimaju neophodno rano otkrivanje požara i prenos informacija o vrsti i obimu požara do zato predviđenih službi (služba obezbjeđenja, vatrogasna služba i sl.).


       Za segment zaštite od požara se upotrebljavaju sistemi za dojavu požara koji se sastoje od više povezanih dijelova:


•  javljači požara;

•  protivpožarne centrale;

•  uređaji koji djelimično ili potpuno kontrolišu širenje požara (protivpožarne klapne i vrata, sklopke za isključenje struje i ventilacije, podsistemi za gašenje požara vodom, CO2 ili FM 200 itd.)

•  signalni uređaji za uzbunjivanje i obavještavanje o izbijanju požara lica koja se nalaze u ugroženom prostoru i vatrogasnih brigada.

       U prostorijama gdje tinja žar nedostupan ljudskom oku, postavljamo javljače koji reaguju na pojavu dima. U zgradama gdje začetak vatre može vidno da se ispolji instališemo uređaje koji reaguju na plamen. U fabričkim halama, tunelima i sličnim građevinama gdje bi prašina i redovna isparavanja, kao nus produkti, mogli da kamufliraju pojavu dima ugrađujemo aparate osjetljive na toplotu ili promjenu pritiska. A tamo gdje bi, zbog eksplozivnog sadržaja, bila fatalna pojava i najmanje iskrice, priključujuemo specijalne detektore atestirane za eksplozivne uslove.


       Radimo sa opremom renomiranih proizvođača, gdje je kvalitet zagarantovan, a dugotrajnost i pouzdanost u funkcionisanju sistema jedna od njenih podrazumijevanih karakteristika.


       NEW SANATRON inženjering Vam nudi:


•  projektovanje sistema za dojavu požara,

•  nabavku i isporuku opreme,

•  montažu, ispitivanje i puštanje u rad opreme,

•  redovne preglede ovih sistema, a saglasno važećim propisima i normama,

•  servisiranje sistema za dojavu požara u garantnom i vangarantnom roku.

Naši partneri

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept